Архив публикаций


перечень печатных трудов
Некрасовой Илоны Николаевны
Кандидата психологических наук, доцента, заведующего кафедры менеджмента образования и психологии
Республиканского института дополнительного педагогического образования
Название
(на языке печатного оригинала)
Характер работы
Выходные данные
Объем печатных листов
Сооавторы
1
2
3
4
5
6
1
Соціальна адаптація дитини із вадами зору
Друк. стаття
Науково-методич-ний журнал. „Педаго-гічна скарбниця Донеччи-ни” ”-Донецьк, 1996р., №2, С.46-47
0,6
-
2
Психолого-педагогічні особливості комунікативної корекції важковиховуваних дітей дошкільного віку із дефектами зорового аналізатору
Тези до всеукраїнської науково-практичної конференції
Біла Церков.:
ТОВ „БЦ Друк.”, 1997 р., С.115-124
0,5
-
3
Психологічні особливості комунікативної сфери афективних дошкільників із патологією зору
Тези до науково-практичної конференції
Донецьк:
ГУО Облдерж
адміністрації,
 1998 р., С. 59-62
0,3
-
4
Соціальна адаптація дитини із патологією зору
Стаття у збірнику
Харків:
ОІУУНДІ клінічної та експе-риментальної неврології та психіатрії, 1998 р.С.47-52
0,3
-
5
Психолого-педагогічні особливості комунікативної корекції важких дошкільників
Стаття у збірнику
Донецьк.: ОНПЦПП ГУО-ДОІПО,
1998 р., С.59-62
0,5
-
6
Психологічне супроводження корекційно-компенсаторної роботи із дітьми, які мають рецепторну патологію
Тези до науково-практичної конференції
Донецьк.: ГУО-ДОІПО, 2001 р., С.14-22
0,3
-
7
Вплив зорових та афективних порушень на характер спілкування у середовищі дошкільників із вадами зору
Друк стаття
(Публікація ВАКа)
Науково-методич-ний журнал. „Дефектологія” ”-Київ, 2001р., №1, С.20-24
0,8
-
8
Прояви афективної поведінки слабозорих дошкільників та їх корекція
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Київ, Науковий світ,
2001 р.,  вип.2 № 2, С.178-182
0,7
-
9
Особливості психологічної корекції поведінки афективних слабозорих дошкільників
Друк стаття
(Публікація ВАКа)
Науково-методич-ний журнал. „Дефектологія” ”-Київ, 2001р., №4, С.23-26
0,5
-
10
Вплив особливостей родини на соціальний розвиток та психологічну корекцію слабозорих дошкільників з афективною поведінкою
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Київ: Міленіум, 2003 р., С.157-162
0,6
-
11
Мотиваційно-особистісні особливості ефективного прийняття професійних рішень у майбутніх психологів
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа
Київ: ГНОЗІС,
2003 р., С.103-111
0,7
Кияшко Л.О.
12
Основы патопсихологии. Краткая структура лекционного курса. Часть 1
Методическое пособие
Донецк,
ДИПиП
2003г., 106 стр.
4,3
Максименко Ю.Б.
13
Основы патопсихологии. Краткий спецпрактикум. Часть 2
Методическое пособие
Донецк,
ДИПиП
2003г.,
37 стр.
1,6
Максименко Ю.Б.
14
Сборник аннотаций к лучшим дипломным работам слушателей спецфакультета „Психология и социальная работа” (за период 1999-2003 гг.)
Методическое пособие
Донецк,
ДИПиП
2003г., стр.51
2,2

15
Дослідження впливу трансчасової погодженості емоційно-когнітивного компонента професійного автостереотипу і професійної спрямованості майбутніх фахівців
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Київ: ГНОЗІС,
2004 р., С.136-143
0,5
Кияшко Л.О.
16
Дослідження мотиваційно-особистісних складових професійної самореалізації дорослих, які набувають спеціальність психолога
Стаття у збірнику

Донецьк: РІВ ДІПіП,
2004 р., С.94-108
0,6
Кияшко Л.О.
17
Дослідження ціннісно-мотиваційної структури моделей потребнісного майбутнього в студентів з успішною професійною самореалізацією
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Київ: Міленіум, 2005 р.,
С.150-156
0,8
-
18
Формування рефлексії як елемента екологічної свідомості особистості студента у процесі професійної самореалізації
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Київ,
2005 р.

Кияшко Л.О.
Красний С.I.
19
Програма постійно діючого семінару резерву керівних кадрів системи профтехосвіти України
Методичний посібник
Донецьк:
ДІПіП,
2005 р.,
38 стр.

1,6
Нодзєльська А.С.
20
Практикум по професійно-особистісній корекції та розвитку
Методичний посібник
Донецьк:
ДІПіП,
2005 р.,
125 стр.
5,2
Іл”їна Т.Б.,
Коргун Л.М., Кияшко Л.О.
21
Психологічні особливості виховання та навчання підлітків із поведінковими розладами (стислі теоретичні аспекті проблеми)
Методичний посібник
Ч.1
Донецьк:
ДІПіП,
2007 р.,
115 стр
4,8
-
22
Психологічні особливості виховання та навчання підлітків із поведінковими розладами (психодіагностична робота у ПТНЗ)
Методичний посібник
Ч.2
Донецьк:
ДІПіП,
2007 р.,
83 стр
3,5
-
23
Психологічні аспекти професійного становлення підлітків, що навчаються у ПТНЗ
Методичний посібник
Донецьк:
ДІПіП,
2007 р.,
76 стр
3,2
Шульга В.В.
24
Етноментальні гендерні стереотипи як чинник стійкості подружніх відносин
Матеріали всеукраїнської конференції
„Гуманістичні універсалії освітнього простору: можливості самореалізаціїособистості”
Київ:
АПН
Інститут психоло
Гії
Лабораторія методології і теорії психолог
Гії,
2007 р.

0,6
Кияшко Л.О.
25
Исследование этноментальных структур сознания как психологических регуляторов системы перспективных жизненных представлений современной молодежи
Матеріали науково-практичної конференції:
„Якість життя: проблеми, пріоритети і перспективи”
ДІРСП
Інститут соціаль
ної та політич
ної психоло
гії АПН України
0,7
-
26
Проблеми дослідження гендерних аспектів етноментальних структур свідомості
Стаття у періодичному виданні
(Публікація ВАКа
Журнал
Соціальна
Психоло
гія
2008. - № 3(29). -  С. 27-38.
0,8
Вафа Нагієва
27
Ментальные детерминанты  межэтнических взаимодействий

Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / [авт. – упоряд. В.О.Васютинський та ін. ]. -  Київ: Міленіум, 2008. – Вип.8. -  С.365-376
0,8
-
28
Этническая ментальность как регулятор жизненной перспективы в молодом воздасте
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України /  за ред.. С.Д.Максименка та ін.  – Київ: Гнозіс, 2008. – Ч.2. – С.79-88 [15].
0,8
-
29
Психолого-педагогическая профилактика виктимного поведения
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Зб. наукових праць Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна АПН України / [ відп. ред. О.Ф.Іванова та ін.]  – Харків:ФОП «Петрова І.В.», 2008. – Вип.2 [серія «Психологія»]. – № 807. - С.71-74.
0,5
Е.Н.
Голобородько;

Э.В.
Кондрашова
30
Ментальные детерминанты этнической консолидации современного украинского общества
Стаття у збірнику

Актуальні проблеми формування
національної самосвідомості під  час навчання у вищих навчальних закладах: Матеріали круглого столу 10 жовтня 2008 року. -  Донецьк: Норд-Компютер, 2008. -  С. 136-143.
0,7
-
31
Исследование этноментальных структур сознания как психологических регуляторов системы перспективних жизненных представлений современной молодежи

Стаття у збірнику

Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф., 4 груд. 2007 p. / М-во освіти і науки України,
Інститут соціальної та політичної психології АПН України [та ін.]. — Донцьк: ДІРтаСП, 2007. -  С. 95-99.
0,7
-
32
Психологические основы определения ложности показаний в работе правоохранительных органов 

Стаття у збірнику

//  Сб. статей по материалам 5 междунар. научн. –практ. конф.: Психологические технологи в экстремальных видах деятельности, 28-29 мая 2009 г. /  М-во внутренних дел Украины, Донецкий юридический институт ЛГ УВД им. Э.А.Дидоренко, 2009. -  С.142-145.
0,7
Е.Н.Голобородько,

 И.Г.Хахина
 Э.В.Кондрашова
33
Ментальний формат особистості як функціонально-змістова основа соціальних впливів

Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / [авт. – упоряд. В.О.Васютинський та ін. ]. -  Київ:    Міленіум, 2009. – Вип.9. -  С.24-34.
0,8
-
34
Логіко-математична модель методологічної інтеграції психології

Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України /  за ред. С.Д.Максименка та ін.  – Київ, 2009. -  С. 299-303
0,6
В.В.Седнєв
35
Методологическая интеграция  психологического знания как основа оптимизации системного анализа личности в судебно-психологической экспертизе

Стаття у збірнику

Актуальні проблеми формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальник закладах: Матеріали круглого столу 16 жовтня 2009 року. -  Донецьк: ДЮІ, 2009. – С.95-107.
0,9
СедневВ.В.
36
Дослідження ментальних трансформацій в умовах соціальної нестабільності
Стаття у періодичному виданні
(Публікація ВАКа)
Журнал
Соціальна
Психоло
гія. -  2009. - № 6(38). -  С. 54-68.
0,8
-
37
Методологические аспекты исследования качества жизни как психологического конструкта

Стаття у збірнику

Материалы ежегодной научно-практической конференции Региональной ассоциаци психологов Донбасса. -  2009. -  МЭГИ. -  С. 34-39.
0,8
-
38
К вопросу о методологи ментальних исследований в социологии и психологи

Стаття у збірнику

Зб. наук. тез Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень» ( до 287-ліття з дня народження Г.С.Сковороди) -  Сумський державний університет. -  2009 . -  Суми. -  С.56-57.
0,1
-
39
Ментальные детерминанты выбора модели общения в конфликтном взаимодействии
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
 «Психология общения ХХ1 век: 10 лет развития» (8-10 октября 2009г. г.Москва Психологический институт РАО . Материалы Международной конференции 8-10 октября 2009 г.: в 2-х томах. Том 2.  -  Москва., Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. – С.73-76.
0,4
Кияшко
Л.А.
40

Проблем експертного обеспечения расследований доведения до самоубийства
Стаття у періодичному виданні
(Публікація ВАКа)
Журнал Медична психологія
. – 2009, Т.4, № 2-3(14-15). -  Харків. С.65-70
0,6
В.В.Седнев

С.Л.
Шлимили
41
Логико-математическая модель методологической интеграции психологии
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Ананьевские чтения-2009 Современная психология: методология, парадигмы, теория. Материалы научно-практической конференции
20–22 октября 2009 года
Выпуск 2. Методологический анализ теорий, исследований и практики в различных областях психологии
Г.Санкт-Петербург
0,1

В.В.Седнев
41
Логико-математическая модель методологической интеграции психологии
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Ананьевские чтения-2009 Современная психология: методология, парадигмы, теория. Материалы научно-практической конференции
20–22 октября 2009 года
Выпуск 2. Методологический анализ теорий, исследований и практики в различных областях психологии
Г.Санкт-Петербург
0,1

В.В.Седнев
42
Исследование взаимосвязи образа жизни и копинг-поведения
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)

Запорожский областной институт   последипломного педагогического образования»
Запорожского областного совета
I Международный образовательный Форум
«Личность в едином образовательном  пространстве»
Запорожье. 2010р.  С.65-70
0,6
-
44
Структурно-функциональный анализ образа жизни как интегральной характериcтики смысловой сферы личности
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету м..К.Д.Ушинського (Збірник наукових праць) № 3-4 видається з грудня 1997 р. Одеса  2010р. видав-тво Півдукраїнського педуніверситету ім.. К.Д.Ушинського С.77-83
0,6
-
45
Апперцептивный механизм трансформации  субъективной модели образа  жизни
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім..К.Д.Ушинського (Збірник наукових праць) № 5-6 видається з грудня 1997 р. Одеса , 2010 р.  видав-тво Півдукраїнського педуніверситету ім.. К.Д.Ушинського С.127-134
0,6
-
46
Підходи до діагностики способу життя людини
Стаття у збірнику
(Публікація ВАКа)
Психологія і суспільство (Українськийц теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис)
2010р., № 4 (42)
С.65-71
0,7
-
47
Психология и педагогика проблемных подростков
Монография
Донецкий научно-исследовательский институт судебных экспертиз. -  Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2011. -  256 с. ISBN 978-617-579-254-4
16

В.В.Седнев
48
Трансформация образа жизни: психологический механизм и показатели субъективной готовности
Стаття у періодичному виданні
(Публікація ВАКа)
Журнал
Соціальна
Психоло
гія. -  2012. - № 4(54). -  С. 79-93.
0,9
-
49
Методологические особенности организации метасистемных исследований в прикладной психологии // Карельский научный журнал Издательство:
Стаття у періодичному виданні

Некоммерческое Партнерство Институт направленного образования (Тольятти)ISSN: 2311-0104. - 2013. - №2. - С. 24-26
0,5

50
Особливості соціального розвитку та психологічної корекції слабозорих дошкільників з афективною поведінкою в кмовах спеціальних дошкільних закладів
Стаття у періодичному виданні

І.М.Некрасова // Інклюзивна освіта  Донеччини: психологічний аспект (Збірник методичних, інформаційних та практичних матеріалів  )Донецьк, 2014 рік. / укл.Г.М.Уманець, О.О.Стягунова за заг. Ред.. Ю.І.Соловйова,О.І.Чернишова. – Донецьк: Витоки,2014.-  С.32-37
0,3

51
Методологические аспекты исследования качества жизни как психологического конструкта.

Стаття у періодичному виданні

И.Н.Некрасова // Здоровий спосіб життя - філософія ХХІ століття: матеріали Міжгалузевої міжрегіональної науково-практичної конференції в м.Донецьку, 23 квітня 214 року. -  У 2-х т. -  Донецьк: Витоки, 2014. -  Т.2 – С.65-69
0,3

52
Психологические особенности этнической консолидации украинского общества
Стаття у періодичному виданні

И.Н.Некрасова//Наукова скарбниця освіти Донеччини(Науково-методичний журнал)Донецьк, 2014 рік (4). -  Донецьк: Витоки, 2014. – С.123-134
0,2

53
Опытно-экспериментальная деятельность как система работы в контексте интеграции педагогической теории и практики
Статья в периодическом издании
И.Н.Некрасова/ Научная сокровищница образования Донетчины/ Донецке, 2016, № 3, Истоки, С.42-52.
0,4
-
54
Непрерывное образование как направление модернизации образовательной системы
Статья в периодическом издании
И.Н.Некрасова/ Педагогическая  сокровищница образования Донетчины/ Донецке, 2015, № 2, Истоки, С.18-22.
0,3
-
55
Основные направления модернизации школьного образования в контексте дотрудового воспитания обучающихся как фактора их позитивной социализации
Статья в сборнике конференции
И.Н.Некрасова /
Международная электронная научно-практическая конференция «Компетентный выпускник нового времени»/Донецк, Истоки. -  2016. -  23-29.
0,6
-
56
Психологическое сопровождение инновационных процессов в образовании
Статья в периодическом издании
И.Н.Некрасова/ Педагогическая  сокровищница образования Донетчины/ Донецке, 2015, № 1, Истоки, С.37-42.
0,4
-
57
Образовательная парадигма как детерминанта психологической сложности педагогического труда
Статья в периодическом издании
И.Н.Некрасова/ Научная сокровищница образования Донетчины/ Донецке, 2017, № 1, Истоки, С.22-32.
0,4
Чернышев
 А.И.
58
Метасистемная модель исследования и коррекции профессионального выгорания педагогов
Статья в периодическом издании
И.Н.Некрасова/ Научная сокровищница образования Донетчины/ Донецк, 2017, № 1, Истоки, С.22-32.
0,3

59
Психологические предпосылки получения дополнительного психологического образования во взрослом возрасте
Статья
В периодическом издании
И.Н.Некрасова/ Научная сокровищница образования Донетчины/ Донецк, 2016, № 2, Истоки, С. 34-42.
0,6
-
60
Метасистемная модель исследования и коррекции профессионального «выгорания» педагогов
Статья в сборнике мае риалов конференции
И.Н.Некрасова/
Сборник материалов Республиканской электронной научно-практической конференции «Научно-исследовательская деятельность в образовательных организациях в условиях внедрения новых образовательных стандартов: теоретико-прикладной аспект» (14-16 ноября 2016 г.)Д. -  Истоки, 2016. -  123-134 с.
0,7
-
61
Методическое руководство
К изучению курса
“психодиагностика”
Основы клинической диагностики
(краткий спецпрактикум для студентов
 по клинической психодиагностике
Методические рекомендации
И.Н.Некрасова/
Основы клинической диагностики (краткий спецпрактикум для студентов по клинической психодиагностике, Донецк, 2017, ч. 2 Истоки,  39 с.
1,8
-
62
Образ жизни как конструкт системных исследований в психологии
Статья в сборнике ВАК
И.Н.Некрасова
Некоммерческое Партнерство Институт направленного образования (Тольятти)ISSN: 2311-0104. - 2015. - №2. - С. 24-26
0,9
-
63
Структурно-функциональный анализ образа жизни как интегральной характеристики смысловой сферы личности
Статья в сборнике
И.Н.Некрасова
Сборник публикаций научного журнала «Chronos»  по материалам 1 Международной научно-практической конференции «Психологическая наука и образование». –М.: Научный журнал «Chronos», 2016. -  84 с. ()
0,8
-
64
Влияние менталитета на формирование  ценностно-смысловых характеристик гражданского самосознания в молодом возрасте
Статья ВАК
МОН ДНР
И.Н.Некрасова/ Научная сокровищница образования Донетчины/ Донецк, 2016, № 2, Истоки, С. 34-42.
1,0
Нагиева В.И.-г.
1Комментариев нет:

Отправить комментарий